Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Arsnet.net

Yhteystiedot
Nimi: Sarianna Kaukola
E-mail: sarianna@arsnet.net

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi
Sarianna Kaukola, Tutkimus- ja kehityspäällikkö

Yhteystiedot
E-mail: sarianna@arsnet.net

3. Rekisterin nimi

Rekisteri Arsnet vierailijoista

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteri Arsnet.netin vierailijoista sisältää kulttuuriportaali Arsnet vierailijoiden tietoja, jotka ovat tarpeen sivuston ylläpidon vuoksi tapahtuvan tiedotustoiminnan toteuttamisessa. Tällaisia tietoja ovat muun ohella nimi- ja yhteystiedot, mikäli käyttäjä sellaisia antaa. Jäseniltä on pyydetty suostumus henkilötietojen keräämiseen. Arsnetin vierailijoilta kerätään vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia Arsnetin toiminnan suunnittelemiseksi sekä toteuttamiseksi.

Rekisterissä julkaistavien henkilötietojen käyttötarkoitukset:

  • Arsnetin ja vierailijoiden välisen kommunikaation helpottaminen
  • Arsnetin kävijäliikenteen analysointi ja sivujen kehittäminen
  • Arsnet internetsivujen ylläpito

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää mm. seuraavia rekisteröidyn henkilön tietoja:

  • nimitiedot
  • yhteystiedot
  • IP-osoite
  • muut ei-yksilöivät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

  • sivustoa käyttäessä automaattisesti generoidut tiedot hakuvaiheessa toimittamat tiedot
  • jäsenten itsensä päivittämät ja lisäämät tiedot
  • mahdolliset muut lähteet

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä on mahdollista tarkastella henkilötietoja ainoastaan internetsovelluksen välityksellä.

Rekisterissä julkaistavia tietoja luovutetaan ainoastaan elinkeinotoiminnan kannalta potentiaalisille kontaktihenkilöille. Tietojen luovutukseen pyydetään aina rekisteröidyn henkilön suostumus.

Rekisterissä olevia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

ATK:lle tallennetut tiedot ovat käyttäjätunnuksen ja salasanan takana. Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia ja käyttäjien kirjautumista seurataan erillisellä log in tiedostolla

Tiedot kerätään yhteiseen tietokantaan joka on suojattu sekä verkko-operaattorin että palvelutarjoajan palomuurilla. Tietokanta on erikseen suojattu salasanalla ja erillisellä teknisellä toteutuksella. Tietokanta sijaitsee lukitussa ja kulunvalvotussa laitetilassa.

Tietokantaan tallennettuihin henkilötietoihin pääsevät käsiksi erikseen määritetyt ja tunnistetut organisaation toimihenkilöt, joilla on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilötietoja ei pidetä asiattomien saatavilla.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö on Arsnetin jäsen. Tätä pitempi säilytys edellyttää jäseneltä erillisiä toimenpiteitä henkilötietojen säilyttämiselle. Jäsen voi milloin tahansa pyytää tietojensa poistamista rekisteristä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterin tarkastus ja tiedon korjaaminen: Mikäli rekisterin jäsenellä ei ole itsellään tarvittavia oikeuksia tarkastaa itseään koskevia tietoja, tulee hänen esittää tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisterinpitäjä varaa ilman aiheetonta viivytystä rekisteröidylle tilaisuuden tutustua henkilötietolain 26 §:ssä tarkoitettuihin tietoihin tai antaa tiedot pyydettäessä kirjallisesti.

Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. Perittävä korvaus ei ylitä tiedon antamisesta aiheutuvia välittömiä kustannuksia.

Ellei rekisterin jäsenellä ole itsellään tarvittavia oikeuksia tarkistaa tietojaan tai korjata itseään koskevaa virheellistä, tarpeetonta, puutteellista tai vanhentunutta tietoa, hän voi ottaa yhteyttä sivuston ylläpitoon.

10. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.